Български Home English

"РОДИНА СОЛАР - ИНЖЕНЕРИНГ" EООД


"РОДИНА СОЛАР-ИНЖЕНЕРИНГ" EООД e дъщерна фирма на "Родина – Холдинг" АД от гр.Попово , www.rodina-popovo.bg. Създадена е през 2003 г. под наименованието "Родина – Инженеринг" ЕООД за дейност в областта на строителството. Постепенно с промяната на пазарната конюнктура у нас, свързана с глобалната финансова криза, фирмата бе преструктурирана за работа в областта на Възобновяемите енергийни източници и по-конкретно в слънчевата енергетика.
Понастоящем фирмата "Родина Солар – Инженеринг" ЕООД се управлява от д-р инж. Петър Събев. Персонала на фирмата има квалификация и капацитет както в строителството, така и в проектирането, изграждането и сервизното подържане на соларните инсталации. В пловдивския офис на фирмата се провеждат и курсове за обучение на ученици, студенти работници и специалисти по специалността "Приложна фотоволтаика" с лектори, както от фирмата, така и водещи експерти и научно-преподавателски кадри от ВУЗ, БАН, Националното сдружение "Обществен съвет за високи технологии" и др.
Партньори на "Родина Солар - Инженеринг" ЕООД са водещи производители и инвеститори от Германия, Норвегия, Испания и др.
Освен изброените дейности по-горе, фирмата се занимава с всички фази на инвестиционния процес за слънчеви инсталации, както такива предназначени за покривни конструкции, така и за открити терени, в това число и земеделски от ниска категория, годни да се преобразуват за нуждите на строителството на фотоволтаични електроцентрали/ "грид" и "Офф-грид"/.
Фирмата се занимава и с покупко-продажба на годни терени с готови проекти за изграждане на фотоволтаични или вятърни паркове.Контакти:
Офис1: София1000, Република България,
Бул.Дондуков №57-А,ет.4,ап.33;
тел./02/9889835; факс: /02/9889836;
GSM:0887297611; 0887447905;
E-mail: sabev@rodina-popovo.bg
Web design by Digital Systems Limited Ltd