EnglishБългарскиHome
Радина-Фешън
Родина-Инженеринг
Родина-Агро
Родина-Попово

РЪКОВОДСТВО И КАДРИ


Холдингът се ръководи от Общото събрание на акционерите и Съвета на директорите в стратегически план, и от конкретните ръководители на дъщерни фирми и дирекции в Холдинга в оперативен план. Възприет е методът на управление чрез сътрудничество при осъществяване на една много добра координация и съгласуваност на ръководството на всички йерархични нива. Във фирмите Холдинга разполага с около 1000 високо квалифицирани специалисти от които: 1 - Доктор на науките; 56 – с висше образование; 630 - средно техническо и средно-специално образование.

    
На снимките - борд на директори на „Родина-Холдинг” АД
От ляво на дясно:
инж. Калин Кукурешков – президент
Д-р инж. Петър Събев – вицепрезидент и изпълнителен директор
Инж. Божидар Миланов - член

    
Web design by Digital Systems Limited Ltd